บริษัทเกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด : เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวโพด เครื่องอบเมล็ดพืช โรงสีข้าว ไซโล เครื่องจักรต่างๆ

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

     
ธุรกิจเริ่มแรกดำเนินกิจการในนาม บริษัท อินเตอร์การเกษตร จำกัด ทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทรถไถเดินตามตราช้างเหล็กและโครงผานตราดอกบัวซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโดยทั่วไปในภาคต่างๆ โดยมีโรงงานผลิตและแปรรูปชิ้นส่วนเป็นของตนเอง

    บริษัท อินเตอร์การเกษตร จำกัด ดำเนินเป็นกิจการมานานกว่า 20 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 จึงได้จัดตั้ง บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าที่ผลิตและจำหน่าย คือเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช ขนาด 30 ตัน/วัน - 720 ตัน/วัน โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมติดตั้งเครื่องจักรผลิตเมล็ดพันธุ์ โรงสีข้าว และเครื่องอบแห้งพืชผัก ผลไม้ ผลงานต่างๆของ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

    1) ประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร

- บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด ได้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายไปแล้ว คือ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชพร้อมอาคารโรงคลุมขนาด 30 ตัน/วัน จำนวน 116 เครื่อง เครื่องอบลดความชื้นขนาด 300 ตัน/วันขึ้นไป จำนวน 4 เครื่อง โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์พร้อมติดตั้งเครื่องจักรคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 13 โรง โรงสีข้าวจำนวน 20 โรง ให้กับบริษัทเอกชนและสหกรณ์การเกษตรต่างๆ

- บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด มีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตการติดตั้งอุปกรณ์โรงงานที่ทันสมัยทั้งเครื่องจักรคอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตที่ต้องการความละเอียดสูง และเครื่องจักรปั๊มแปรรูปที่มีประสิทธิภาพสูงอีกจำนวนมาก

- บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด มีทีมงานด้านเครื่องจักรกลโรงงาน รวมถึงด้านงานก่อสร้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความสามารถด้านการก่อสร้าง อาคารโรงเรือนขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและติดตั้งเครื่องจักรต่างๆได้อย่ารวดเร็ว และให้บริการภายหลังการติดตั้งเครื่องจักรได้ทันทีและตลอดเวลาโดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ


 

     2) ผลงานของบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทำงานและให้บริการกับราชการวงการสหกรณ์และเอกชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยแยกผลงานด้านการก่อสร้างต่างๆ ได้ดังนี้

2.1 เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืิช ขนาด 30 ตัน/วัน พร้อมอาคารโรงคลุม

     ปี 2538 ----- จำนวน ----- 26 เครื่อง

     ปี 2539 ----- จำนวน ----- 76 เครื่อง

     ปี 2540 ----- จำนวน ----- 24 เครื่อง

     ปี 2541 ----- จำนวน ----- 8 เครื่อง

     ปี 2542 ----- จำนวน ----- 6 เครื่อง

     รวมทั้งหมด 116 เครื่อง

................................................................................

<< เครื่องอบลดความชื้น โรงสีราษีพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ2.2 โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชและโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรคัดเมล็ดพันธุ์

    ปี 2539 ----- จำนวน ----- 1 โรง

    ปี 2540 ----- จำนวน ----- 7 โรง

    ปี 2541 ----- จำนวน ----- 2 โรง

    ปี 2542 ----- จำนวน ----- 1 โรง

    ปี 2543 ----- จำนวน ----- 2 โรง

    รวมทั้งหมด 13 โรง

................................................................................

<< โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ สกก.ตาคลี จำกัด


2.3 โรงสีข้าวขนาด 24 เกวียน/วัน พร้อมอาคารโรงคลุม

    ปี 2542 ----- จำนวน ----- 7 โรง

    รวมทั้งหมด 7 โรง

2.4 โรงสีข้าวขนาด 40 เกวียน/วัน พร้อมอาคารโรงคลุม

    ปี 2540 ----- จำนวน ----- 1 โรง

    ปี 2543-44 -- จำนวน ------ 12 โรง

    รวมทั้งหมด 13 โรง

................................................................................

<< โรงสีขนาด 40 ตัน / 24 ช.ม. สกก. บึงพิมพา จำกัด


2.5 เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชขนา่ด 100 ตัน/วัน ขึ้นไป

    ปี 2542 จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้

    - ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จังหวัดพิจิตร

    (เครื่องลดความชื้นขนาด 100 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมขนาด 10x8 ม.)

    ปี 2543-44 จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

    - โรงสีราษีพาณิชย์ จังหวัดศรีสะเกษ

    (เครื่องอบลดความชื้นขนาด 300 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมขนาด 15x25 ม.)

    - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง

    (เครื่องอบลดความชื้นขนาด 400 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมขนาด 14x24 ม.)

    - สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

    (เครื่องอบลดความชื้นขนาด 480 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมขนาด 15x24 ม.)

    - โรงสีศิริโสภณ จังหวัดนครสวรรค์

    (เครื่องอบลดความชื้นขนาด 360 ตัน/วัน)

<< เครื่องอบลดความชื้น หจก.นครสวรรค์โรงสีไฟไทยรุ่งเรือง นครสวรรค์

    3) ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด มีความตั้งใจจริงที่จะวิจัยและพัฒนาการสร้างเครื่องจักรกลเกษตรต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์มีความคงทนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเป็นหนึ่งในงานด้านนี้ให้ได้จึงได้สร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงสีข้าว เครื่องอบลดความชื้นขึ้นภายในบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการวิจัยและพัฒนาพร้อมศึกษาการทำงานของเครื่องจักรโดยละเอียด ซึ่งวิธีการเช่นนี้ทางบริษัทฯ จึงมีความรู้จริงสามารถแก้ไขข้อบกพร่องความชำรุดเสียหายได้ทันทีและถูกต้องห้อง

<< ออกแบบ - เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

    4) ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด มีรถตอกเสาเข็มเป็นของตนเอง จึงพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากของอาคารต่างๆ ได้ทันทีและเพื่อให้งานทั้งด้านอาคารและด้านเครื่องจักรให้เป็นไป โดยสอดคล้องกันตามแผนงานทางบริษัทฯ ต้องการคุณภาพที่แน่นอนและทำให้งานแล้วเสร็จเป็นไปตามตารางควบคุมปฏิบัติงาน ให้เสร็จเป็นไปตามกำหนดสัญญา

<< เครื่องกลึง CNC คอมพิวเตอร์

    5) คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด ได้เลือกสรรเครื่องจักรที่เหมาะสมกับประเภทของงาน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นอย่างเอาใจใส่ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด และหากปรากฎว่าในระยะภายหลังต่อมามีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งาน ทางบริษัทฯยินดีที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด และยังคงยืนยันที่จะรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องเสียหายอันเกิดจากการปฎิบัติงานของเครื่องจักรกล ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างเคร่งครัดอีกด้วย


 

<< เครื่องตัดเหล็กระบบคอมพิวเตอร์ , เครื่องพับเหล็กระบบคอมพิวเตอร์ >>

    6) ความพร้อมทางด้านบริการ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์(22) จำกัด มีทีมงานที่มีความพร้อมสำหรับการบริการให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ต่างๆทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าจะให้บริการแก้ไขเครื่องจักรของท่านให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอและทันท่วงที

<< ทีมบริการของบริษัทฯ

    ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

7.1) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชขนาด 30 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม

7.2) เครื่องอบลดความชื้นขนาด 30 ตัน/วัน - 720 ตัน/วัน

7.3) โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชและโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์

7.4) โรงสีข้าวขนาด 24 ตัน/วัน - 500 ตัน/วัน

7.5) ถังเก็บข้าวเปลือก, ถังเก็บข้าวสารและไซโลขนาดต่างๆ

7.6) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงสีข้าว

7.7) พัดลมขนาดต่างๆ

7.8) งานตัด, พับ , สั่งผลิตตามแบบ

7.9) งานก่อสร้างอาคารโรงสีและฉางขนาดต่างๆ

<< ตะแกรงโยกแยกข้าวกล้อง


 

<< ถังพักข้าวสารและถังชั่ง , เครื่องทำความสะอาด >>

  

<< หัวกะพ้อ , ขากะพ้อ , อาคารโรงคลุมโรงสีข้าวไซโล >>